Boenderegler

Allmänt
I en bostadsrättsförening äger och förvaltar de boende gemensamt fastigheten och de ytor som tillhör den. Att inneha en bostadsrätt medför således både rättigheter och skyldigheter.

För att verksamheten skall fungera på ett tillfredsställande sätt måste det finnas praktiska regler, som alla respekterar och följer. På så sätt ökar trivseln i föreningen, det ser trevligt ut både ute och inne och föreningen slipper onödiga kostnader. Ett välskött hus ökar dessutom värdet på bostäderna.

Som bostadsrättsägare ansvarar du för lägenhetens inre miljö, dvs. underhåll av golv, väggar och tak, för glas och innerbågar i fönstren, för inner- och ytterdörrar samt för kakel, sanitetsporslin och köksutrustning. Du får alltså måla om, tapetsera och göra mindre ombyggnader i din egen lägenhet. För större förändringar, som nedtagning av väggar, byte av fönster, inglasning av balkong och liknande, måste du ha styrelsens medgivande.

 

REGLER FÖR BOENDE I FASTIGHETEN MÖSSEBERGSVÄGEN 28 – 30 – 32

Avgift
Månadsavgiften skall betalas i tid och senast det datum som finns angivet på betalningsavin. Skriftlig förseningspåminnelse innebär en avgift. Utebliven betalning kan orsaka dröjsmåls-ränta och inkassokrav. Skulle Du få problem med avgiften vid något tillfälle, tag kontakt med föreningens ordförande.

Barnvagnar
För barnvagnar finns ett låst förråd på baksidan av huset. Av säkerhets- och utrymningsskäl får barnvagnar inte ställas upp i entréer, trapphus eller källargångar.

Cyklar
För cyklar finns ett låst förråd på baksidan av huset. Cyklar får inte placeras på gräsmattorna utanför portarna.

Felanmälan
Felanmälan (glödlampor, tvättmaskiner, låsanordningar eller annat) skall göras omgående,så att felet kan åtgärdas snarast. Praktiska problem rapporteras i första hand till respektive trapphusvärd (se Trapphusvärd nedan). Andra frågor bör diskuteras med föreningens ordförande.

Flyttning/Försäljning
Informera gärna styrelsens ordförande om en förestående försäljning av din bostadsrätt innan mäklaren tar vid och visning av lägenheten sker. Köparen skall godkännas av styrelsen innan affären är godkänd.

Skriftlig ansökan från säljaren om utträde ur föreningen liksom ansökan från köparen om nytt medlemskap skall lämnas till styrelsens ordförande för handläggning. Likaså skall överlåtelsehandlingarna lämnas till ordföranden när försäljningen är slutförd för registrering i lägenhetsregistret.

När du flyttar och lämnar över din lägenhet till en ny ägare har du ansvar för att även överlämna

 • Två nycklar till porten mot Mössebergsvägen
 • Två nycklar till dörren mot parkeringen
 • Två nycklar till din postbox
 • Två nycklar till källarens ytterdörr
 • Två nycklar till bokningsklossen till tvättstugan
 • Nycklar till din egen lägenhet

Om någon nyckel skulle saknas är du som säljare av bostadsrätten personligen ansvarig att ta fram en komplett uppsättning nycklar och betala för det.

Förråd
Till varje lägenhet hör två mindre förråd i källaren. Föreningen har dessutom förråd för städmaterial och trädgårdsredskap liksom för cyklar och barnvagnar.

Grillning på balkong
Tag alltid stor hänsyn till dina grannar när du vistas på balkongen oavsett tidpunkt på dagen eller kvällen. Grillning med kol-, engångs- eller gasolgrill är inte tillåten på grund av brandrisken och störande matos. Du som har balkong överst i huset kan dock använda din grill, men uppmanas iaktta största försiktighet och hänsyn. Du är personligen ansvarig om skada skulle uppstå. Alla är välkomna att grilla och äta sin måltid vid föreningens uteplats på gården.

Lägenhetsnummer
Numera är alla som bor i lägenhet inte bara folkbokförda på adressen utan även på lägenhets-numret. För att inte alla kontrakt i hela Sverige skulle behöva skrivas om när det nya systemet infördes är det tillåtet att internt på exempelvis köpeavtal, hyreskontrakt, avgiftsavier m.m. använda det tidigare lägenhetsnumret, i vårt hus således 01 – 18.

Det nya lägenhetsnumren i folkbokföringen är fyrsiffriga och ingår i din bostadsadress..

Nycklar
Till varje lägenhet hör – förutom privata dörrnycklar – dubbla nycklar till entréerna mot Mössebergsvägen och mot parkeringen, dubbla nycklar till källarplanet, dubbla nycklar

till bokningsklossarna till tvättstugan samt dubbla nycklar till postboxarna. Skulle någon nyckel saknas är det säljarens ansvar att ordna med – och betala för – en komplett uppsättning nycklar för köparens räkning. Se även Flyttning/Försäljning ovan.

Rökning
Rökning i entréer, trapphus, källarplan och andra gemensamma utrymmen är inte tillåten. Stor hänsyn skall också tas till grannarna om Du ev. väljer att röka på balkongen.

Parkering
Parkerings- och garageplats kan hyras av föreningen efter ansökan hos styrelsen. Dessa platser tillhör inte lägenheten utan hyrs separat. Kö till platserna kan förekomma. Gäster uppmanas parkera på Mössebergsvägen, inte vid uteplatsen eller på de hyrda parkeringsplatserna på gården.

Portkod
Portkoden är gemensam för de tre entréerna och byts av säkerhetsskäl med vissa mellanrum. Information om byte av kod sker i god tid innan ändringen sker. Portkoden bör inte lämnas ut i onödan.

Sophantering
Miljöskåp med inkastluckor för hushållssopor finns uppställda vid husets ena kortsida. Soporna skall läggas i förslutna plastpåsar.  Tidningar och grovsopor får inte placeras i dessa sopkärl. Du hänvisas då i stället till närliggande miljöstationer.

Städning
Städning av entréer och trapphus liksom gräsklippning och snöröjning/sandning hjälps föreningens medlemmar åt med efter ett uppgjort schema. En trapphusvärd i varje uppgång ansvarar för samordningen av arbetet.

Dessutom kallar föreningen till två städdagar per år, vår och höst. Den som är förhindrad att vara med vid en städdag tilldelas en arbetsuppgift som skall utföras under kommande vecka.

Störningar av olika slag
Störande arbete som exempelvis borrning och spikning i bostad, källare eller garage skall utföras på dagtid på följande tider:

måndag – fredag kl. 08 – 21
lördag – söndag kl. 10 – 20

Visa hänsyn till övriga boende när du startar eller parkerar din bil tidigt eller sent i garaget eller på uppställningsplatserna på gården och avstå från högljutt samtal på balkonger eller i trappuppgångar när det är sent.

Tag kontakt med dina grannar i förväg om du skall genomföra en större renovering eller ha fest som kan störa deras nattsömn.

Säkerhet
Alla har ansvar för att fastigheten skyddas mot inbrott, brand och andra skador.

 • Dörrar och fönster till gemensamma utrymmen skall hållas stängda och låsta för att förhindra inbrott.
 • Ytorna i trapphusen och källargångarna skall hållas fria av brand- och säkerhetsskäl.
 • Personlig egendom skall förvaras i de källarutrymmen som tillhör respektive lägenhet, inte i allmänna utrymmen som entréer och källargångar eller gemensamma förråd.
 • För cyklar och barnvagnar finns särskilda förrådsrum.
 • Rensa gärna ditt privata källarförråd från onödigt skräp emellanåt.

Trapphusvärd
I varje uppgång har en trapphusvärd utsetts, som ansvarar för att städning blir genomförd enligt fastlagt schema och att gräsklippning och snöröjning utförs. Det praktiska arbetet delas mellan de boende. Trapphusvärden är även kontaktperson och ansvarig för att exempelvis en felanmälan blir åtgärdad på lämpligt sätt.

Tvättstugan
Tvättstugan bokas i förväg (se anvisningar utanför dörren i källarplanet). Alla kläder skall vara borttagna ur maskiner och torkskåp när tvättiden är slut. Tvättstugan städas efter användning. Det intilliggande torkrummet skall också städas och tömmas på kläder så fort dessa torkat.

Uteplats
Föreningens gemensamma uteplats erbjuder bord, bänkar, grill och sandlåda för barnen. Lämna uteplatsen i samma trevliga skick som du vill finna den när du skall vistas där.

Uthyrning
Uthyrning av bostadsrätt i andra hand får endast ske efter ansökan hos styrelsen, som också tillhandahåller föreningens policy i frågan. Ansvaret för lägenheten ligger dock alltid på bostadsrättsinnehavaren, dvs. medlemmen i föreningen. Samma regler gäller för ev. uthyrning av parkerings- och garageplats till en andrahandsboende. Extern uthyrning av garage eller parkeringsplatser förekommer inte.