Boenderegler

Allmänt
I en bostadsrättsförening äger och förvaltar de boende gemensamt fastigheten och de ytor som tillhör den. Att inneha en bostadsrätt medför både rättigheter och skyldigheter. För att verksamheten skall fungera och alla medlemmar trivas i huset måste det finnas praktiska regler, som alla respekterar och följer. En välskött fastighet ökar dessutom värdet på bostäderna.

Som bostadsrättsägare ansvarar du för lägenhetens inre miljö, dvs. underhåll av golv, väggar och tak, för glas och innerbågar i fönstren, för inner- och ytterdörrar samt för kakel, sanitetsporslin och köksutrustning. Du får måla om, tapetsera och göra mindre ombyggnader i din egen lägenhet. För större ändringar, som exempelvis nedtagning av en vägg, byte av fönster, inglasning av balkong eller liknande, måste du ha styrelsens medgivande.

REGLER FÖR BOENDE I FASTIGHETEN MÖSSEBERGSVÄGEN 28–30–32

Avgift
Månadsavgiften skall betalas i tid och senast det datum som finns angivet på betalningsavin. Förseningspåminnelse innebär en avgift. Utebliven betalning kan orsaka dröjsmålsränta och inkassokrav. Skulle Du få problem med avgiften vid något tillfälle, tag kontakt med föreningens ordförande.

Barnvagnar
För barnvagnar finns ett låst förråd på baksidan av huset. Av säkerhets- och utrymningsskäl får barnvagnar inte ställas upp i entréer, trapphus eller källargångar.

Cyklar
För cyklar finns ett låst förråd på baksidan av huset. Cyklar får inte placeras på gräsmattorna utanför portarna.

Felanmälan
Felanmälan skall göras omgående, så att felet kan åtgärdas snarast. Praktiska frågor i respektive entré (glödlampor, lås, städning, sandning) rapporteras i första hand till trapphusvärden (se Trapphusvärd nedan).

Flyttning/Försäljning
Informera gärna styrelsens ordförande om en förestående försäljning av din bostadsrätt innan mäklaren tar vid och visning av lägenheten sker. Köparen skall godkännas av styrelsen innan affären är godkänd.

Skriftlig ansökan från säljaren om utträde ur föreningen liksom ansökan från köparen om nytt medlemskap skall lämnas till styrelsens ordförande för handläggning. Likaså skall överlåtelsehandlingarna lämnas till ordföranden när försäljningen är slutförd för registrering i lägenhetsregistret.

När du flyttar och lämnar över din lägenhet till en ny ägare har du ansvar för att även överlämna

 • Två nycklar till porten mot Mössebergsvägen
 • Två nycklar till porten mot parkeringen
 • Två nycklar till din postbox
 • Två nycklar till källarens ytterdörr
 • Två nycklar till bokningsklossen till tvättstugan
 • Två nycklar till garaget om du hyr ett sådant
 • Nycklar till barnvagns- och cykelrum
 • Nycklar till din egen egen lägenhet

Om någon nyckel skulle saknas är du som säljare av bostadsrätten personligen ansvarig för att ta fram en komplett uppsättning nycklar och betala för det.

Förråd
Till varje lägenhet hör två förråd i källaren. Förråden är numrerade enligt  lägenhetsnumren. Föreningen har dessutom förråd för städmaterial och trädgårdsredskap liksom för cyklar och barnvagnar.

Grillning på balkong
Tag alltid stor hänsyn till dina grannar när du vistas på balkongen oavsett tidpunkt på dagen eller kvällen. Grillning med kol-, engångs- eller gasolgrill är inte tillåten på grund av brandrisken och störande matos. Alla är välkomna att använda föreningens grillar och äta sin måltid vid uteplatsen på gården.

Hemsida

Föreningen har en egen hemsida, www.lillamosseberg.se där du kan läsa mer om verksamheten och ta del av gällande polices.

Lägenhetsnummer
Numera är alla som bor i lägenhet inte bara folkbokförda på adressen utan även på lägenhetsnummer. Lägenhetsnumren i folkbokföringsregistret är fyrsiffriga och ingår i  bostadsadressen. De två första siffrorna (10, 11, 12 osv) anger våningsplanet med nr 10 för bottenplan. Inom föreningen används även de ursprungliga lägenhetsnumren. De finns på köpeavtal, hyreskontrakt, avgiftsavier, mm. I vårt hus finns lägenheterna nummer 01 – 18.

Nycklar
Till varje lägenhet hör – förutom privata dörrnycklar – dubbla nycklar till entréerna mot Mössebergsvägen och mot parkeringen, dubbla nycklar till källarplanet, dubbla nycklar till bokningsklossarna till tvättstugan samt dubbla nycklar till postboxarna. Skulle någon nyckel saknas är det säljarens ansvar att ordna med – och betala för – en komplett  uppsättning nycklar för köparens räkning. Se även Flyttning/Försäljning.

Rökning
Rökning i entréer, trapphus, källarplan och andra gemensamma utrymmen är inte tillåten. Stor hänsyn skall tas till grannarna om du ev. röker på din egen balkong.

Parkering
Parkerings- och garageplats kan hyras av föreningen efter ansökan hos styrelsen. Dessa platser tillhör inte lägenheten utan hyrs separat. Kö till platserna kan förekomma. Gäster uppmanas parkera på Mössebergsvägen. Extern uthyrning av garage och parkeringsplatser förekommer inte.

Portkod
Portkoden är gemensam för de tre entréerna och byts av säkerhetsskäl med vissa mellanrum. Information om byte av kod sker i god tid innan ändringen sker. Portkoden bör inte lämnas ut i onödan.

Sophantering
Miljöskåp med inkastluckor för hushållssopor finns uppställda vid husets ena kortsida. Soporna skall läggas i förslutna plastpåsar. Särskilt kärl finns för matavfall. Tidningar och grovsopor skall placeras i närliggande miljöstationer.

Städning
Städning av entréer och trapphus liksom gräsklippning och snöröjning/sandning hjälps föreningens medlemmar åt med efter ett uppgjort schema. En trapphusvärd i varje uppgång ansvarar för samordningen av arbetet.

Dessutom kallar föreningen till två städdagar per år, vår och höst. Den som är förhindrad att vara med vid en städdag kan i stället utföra en arbetsuppgift under kommande vecka.

Störningar av olika slag
Visa hänsyn till dina grannar genom att sänka ljudvolym på musik och samtal från kl. 23.00. Undvik högljudda samtal på balkonger, vid uteplatsen och i trappuppgångar sent på kvällen.

Störande arbete som exempelvis borrning och spikning i bostad, källare eller garage skall utföras på dagtid på följande tider:

måndag – fredag kl. 08 – 21
lördag – söndag kl. 10 – 20

Informera gärna dina grannar i förväg om du skall renovera eller ha fest som kan störa deras nattsömn.

Säkerhet
Alla har ansvar för att fastigheten skyddas mot inbrott, brand och andra skador.

 • Dörrar och fönster till gemensamma utrymmen skall hållas stängda och låsta.
 • Ytorna i trapphusen och källargångarna skall hållas fria av brand- och säkerhetsskäl.
 • Personlig egendom skall förvaras i de källarförråd som tillhör respektive lägenhet, inte i allmänna utrymmen som entréer och källargångar eller gemensamma förråd.
 • För cyklar och barnvagnar finns särskilda förrådsrum.
 • Rensa gärna ditt privata källarförråd från onödigt skräp emellanåt.

Trapphusvärd
I varje uppgång finns en trapphusvärd, som ansvarar för att trapphuset blir städat enligt fastlagt schema, att gräsklippning och snöröjning utförs, att glödlampor lyser, dörrlås fungerar, osv. Trapphusvärden är även kontaktperson och ansvarig för att en felanmälan blir åtgärdad på lämpligt sätt.

Tvättstugan
Tvättstugan bokas i förväg (se anvisningar utanför dörren i källarplanet). Alla kläder skall vara borttagna ur maskiner och torkskåp när tvättiden är slut. Tvättstugan städas efter användning. Det intilliggande torkrummet skall också städas och tömmas på kläder så fort dessa torkat.

Uteplats
Föreningens gemensamma uteplats erbjuder bord, stolar, grill och sandlåda för barnen. Lämna uteplatsen i samma trevliga skick som du vill finna den när du skall vistas där.

Uthyrning
Uthyrning av bostadsrätt i andra hand får endast ske efter ansökan hos styrelsen, som också tillhandahåller föreningens policy i frågan. Ansvaret för lägenheten samt att den tillfälligt boende följer föreningens boenderegler vilar alltid på bostadsrättsinnehavaren, dvs. medlemmen i föreningen.