Att vara medlem

En bostadsrättsförening är en ekonomisk förening som har som ändamål att upplåta lägenheter med bostadsrätt utan begränsning i tid till sina medlemmar.

Medbestämmande
Tillsammans äger och förvaltar medlemmarna föreningens fastighet och de gemensamma ytor som tillhör den.  Alla medlemmar är således med och påverkar verksamheten.

Föreningsstämman (årsmötet) är högsta beslutande organ. Till stämman kallas alla medlemmar i god tid.  Enligt vår förenings stadgar skall stämma hållas under mars-april varje år och handlingarna vara utdelade tre veckor innan mötet.

Vid stämman redovisas föregående års resultat och verksamhetsberättelsen presenteras. Medlemmarna har också möjlighet att framföra förslag och synpunkter. Vid mötet väljs en styrelse, som på uppdrag av stämman skall leda verksamheten i enlighet med föreningens stadgar.

Rättigheter och skyldigheter
I en bostadsrättsförening har du som medlem både rättigheter som skyldigheter.  Du får till exempel måla om i din lägenhet, tapetsera och göra mindre ombyggnader när du själv vill.  Vill du göra en större ombyggnad som att flytta en vägg eller glasa in balkongen måste du dock ha styrelsens medgivande.  Är du tveksam om vad som gäller, kontakta styrelsen innan du startar ditt ombyggnadsprojekt.

Samtidigt är du ansvarig för din egen lägenhets inre miljö, dvs. normalt underhåll av golv, väggar, tak, fönster, dörrar, kakel, sanitetsporslin och köksutrustning.

I vår förening har vi kommit överens om att dela på arbetsuppgifter som gräsklippning, snöröjning och trappstädning. Vi följer då ett uppgjort arbetsschema.

Boendekostnader
Kostnaderna för att bo i bostadsrätten är – utöver själva köpesumman för den egna bostaden, låneräntor och amorteringar – en avgift per månad som skall betalas till föreningen vid varje månadskifte.

Medlemsavgifterna skall täcka kostnader för el, värme, vatten, sophämtning, löpande underhåll och reparationer.  De skall också täcka föreningens kapitalkostnader för räntor och amortering liksom viss avsättning för framtida underhåll.

Gemensamt ägande
För att ett gemensamt ägande av en bostadsfastighet skall fungera måste samtliga delägare vara villiga att ta sitt ansvar.  Det finns uppgifter för alla av olika slag. Samarbetsviljan är avgörande för ett lyckat resultat och en trivsam boendemiljö.