Att vara medlem

En bostadsrättsförening är en ekonomisk förening som har som ändamål att upplåta lägenheter med bostadsrätt utan begränsning i tid till sina medlemmar.

Medbestämmande
Tillsammans äger och förvaltar medlemmarna föreningens fastighet och de gemensamma ytor som tillhör den.  Alla medlemmar är således med och påverkar verksamheten.

Föreningsstämman (årsmötet) är högsta beslutande organ. Enligt vår förenings stadgar skall stämma hållas under mars-april varje år och handlingarna vara utdelade tre veckor innan mötet.

Vid stämman redovisas föregående års resultat och verksamhetsberättelsen presenteras. Det sker val av styrelse, revisorer och personer för andra uppdrag.  Medlemmarna har också möjlighet att framföra förslag och synpunkter.

Rättigheter och skyldigheter
I en bostadsrättsförening har du som medlem både rättigheter som skyldigheter.  Du får till exempel måla om i din lägenhet, tapetsera och göra mindre ombyggnader när du själv vill.  Vill du göra en större förändring som att flytta en vägg, byta fönster eller glasa in balkongen måste du ha styrelsens medgivande.  Är du tveksam om vad som gäller, kontakta styrelsen innan du startar ditt projekt. Elarbeten skall utföras av certifierad elektriker.

Du är själv ansvarig för din egen lägenhets inre miljö, dvs. normalt underhåll av golv, väggar, tak, fönster, dörrar, kakel, sanitetsporslin och köksutrustning.

Efter stämmobeslut delar föreningens medlemmar på arbetsuppgifter som gräsklippning, snöröjning och trappstädning för att hålla kostnaderna nere. Vi följer då ett uppgjort arbetsschema.

Boendekostnader
Kostnaderna för att bo i bostadsrätten är – utöver själva köpesumman för den egna bostaden, låneräntor och amorteringar – en avgift per månad som skall betalas till föreningen vid varje månadskifte.

Medlemsavgifterna skall täcka kostnader för el, värme, vatten, sophämtning, löpande underhåll och reparationer.  De skall också täcka föreningens kapitalkostnader för räntor och amortering liksom viss avsättning för framtida underhåll.

Gemensamt ägande
För att ett gemensamt ägande av en bostadsrättsfastighet skall fungera måste samtliga delägare vara villiga att ta sitt ansvar. Ett gott samarbete är avgörande för ett gott  resultat och en trivsam boendemiljö.